What's happening?

Huế – lật thuyền chở 8 người khiến 2 người không qua khỏi