What's happening?

Video: Biến căng – Hồ Vinh Tân, TP Vinh đêm qua