What's happening?

Ông chú đang tập trung giải thế cờ tướng thì bị 1 khứa ở đâu tới làm cái “bép”, tự nhiên cờ hết bí giác ngộ luôn