What's happening?

Video: Thanh niên cho chó ăn chè sau khi tham gia thử thách thần cồn nhận 5 triệu đồng tại Đà Nẵng