What's happening?

Thanh niên thu nhập 1 tỷ/ tháng lên shark tank gọi vốn bị cho là “ngáo ngôn”