What's happening?

Thanh niên đi Phó Đà nhưng chỉ ôm và hôn, sau 15 phút thì kéo quần đi về nhưng không trả tiền vì không có cảm xúc