What's happening?

Clip: Ngân baby tuyển người yêu, hứa chu cấp 50 triệu mỗi tháng