What's happening?

Video: 1 cụ ông tự ý vào lồng nhảy của dancer Quỳnh Nga và có những hàng động hơi quá đà