What's happening?

Nóng: Clip cán bộ trường ở Đà Nẵng túm cổ áo, vướt tóc, áp sát mặt nữ sinh