What's happening?

HOT: thanh niên nhậu say cầm gạch ném vào đầu bạn do vấn đề tiền taxi