What's happening?

Video: Biến căng – ngay lúc này tại cầu Đất, Hải Phòng