What's happening?

Bình Phước: Người Chồng ra tay không thương tiếng khiến Vợ ra đi mãi mãi