What's happening?

Bình Dương: Thanh niên 19 tuổi xuống tay tàn nhẫn cụ bà nhặt ve chai 75 tuổi