What's happening?

TNGT nghiêm trọng tại dốc Cun, Hòa Bình khiến 1 người không qua khỏi