What's happening?

Video: TNGT nghiêm trọng tại phố Nghệ – Thường Tín – Hà Nội ngay hôm nay