What's happening?

Việt Hưng – Long Biên, thanh niên bắt cóc trẻ em và đòi tiền chuộc