What's happening?

Tngt nghiêm trọng ở đầu quốc lộ 60 chợ cầu Cống khiến 1 người không qua khỏi