What's happening?

Đà Nẵng: Đoạn ngã tư Mẹ Thứ – Võ An Ninh vừa xong