What's happening?

Thạch Thành – Thanh Hóa: Hàng xóm mâu thuẩn cầm phóng lợn rượt đuổi nhau như phim hành động