What's happening?

Ngay lúc này tngt tại Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân, khiến 1 người không qua khỏi