What's happening?

Thanh niên xăm trổ mượn điếu cày, bị đánh đăng xuất khỏi trái đất