What's happening?

Nóng: Những lời khai đầy run sợ của bà Trương Mỹ Lan khi đứng trước vành móng ngựa