What's happening?

Ngay lúc này tại nhà hát lớn ở Hà Nội