What's happening?

TNGT nghiêm trọng tại km số 3, Tà Lài – Tân Phú