What's happening?

Biến căng – ngay lúc này tại KCN Nam Cấm, Nghi Lộc – Nghệ An