What's happening?

Hải Phòng: Thanh niên tiễn bạn đi nghĩa vụ và cái kết không qua khỏi