What's happening?

Hà Nội: Cháy lớn tại chợ Nhổn ngay lúc này