What's happening?

Bình Thuận: Con trai 2k5 khiến cha ruột không qua khỏi vì không đồng ý cho cưới vợ