What's happening?

TNGT nghiêm trọng tại Tân Viên, An Lão – Hải Phòng, khiến 1 người không qua khỏi