What's happening?

Đà Nẵng: Mẫu thuẩn bạn bè, một thanh niên ra đi mãi mãi