What's happening?

NÓNG!!! thanh niên tâm thần cầm rựa c.h.é.m liên tục vào người phụ nữ – Quảng Nam