What's happening?

Nóng: Nhảy cầu không thành, thanh niên được người dân cứu trong tình trạng hấp hối