What's happening?

VIDEO: SẢN PHỤ BỊ CÂM ĐIẾC BẨM SINH ĐI CẤP CỨU NHƯNG XE CỨU THƯƠNG LẠI CHÁY RỤI NGAY TRƯỚC BỆNH VIỆN