What's happening?

Nóng: Báo thủ không chấp hành hiệu lệnh đâm thẳng vào Công An