What's happening?

Bắc Giang – Cháy lán trại của công nhân khiến một người không qua khỏi