What's happening?

Video 40 người tháo chạy từ casino ở Campuchia về Việt Nam – phải vượt sông đầy nguy hiểm