What's happening?

Hà Nội: Thanh niên đấm luôn bác bảo vệ vì bị đưa vé xe số 49