What's happening?

Bắc Giang: Chồng khiến vợ ra đi mãi mãi vì không cho dùng điện thoại