What's happening?

Đã tìm thấy bé trai đi câu cá từ chiều ở Lập Thạnh – Vĩnh Phúc