What's happening?

Video: TNGT nghiêm trọng tại Mê Linh – Hà Nội, khiến hai cháu 2k6 không qua khỏi