What's happening?

Video: Biến căng – chân cầu Thuận Phước, Đà Nẵng sáng nay