What's happening?

Clip: Nguyên nhân Lê Bảo bị bế lên VTV24, pha này xong Lê Bảo luôn rồi