What's happening?

Video: Trang nemo tự bào chữa tại tòa “nếu tôi đi tù nhân viên của tôi thất nghiệp đi trộm cắp ai chịu trách nhiệm”