What's happening?

Tình hình bà con ở Huế ngay lúc này, nước lên hơn bụng