What's happening?

Video: Một khách sạn ở quận 1 từ chối nhận khách vì là người chuyển giới