What's happening?

Hải Phòng tngt nghiêm trọng – khiến “ca nương nhỏ tuổi nhất VN” Tú Thanh, không qua khỏi