What's happening?

Thiện Nhân nói về việc xin cưới người yêu đồng giới