What's happening?

Nam Định cố vượt qua gác chắn đường sắt, 2 người bị tông tử vong tại chỗ