What's happening?

Quảng Bình – cháy lớn ở chợ Ba Đồn đêm qua