What's happening?

Video: Báo thủ bốc đầu trước mặt csgt và cái kết lên phường